แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

รายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ช่วงชั้นที่  2  ชั้นปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 

ที่

รายวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ครูประจำรายวิชา

หมายเหตุ

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

หากไม่พบไฟล์เอกสาร

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

กรุณาติดต่อครูประจำรายวิชา

1

  ภาษาไทย 1 ( หลักการใช้ภาษาไทย 1 )

21101

1.5

นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน

2

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1

21101

1.5

นางณิชต์ชกาญจน์   อุทุมสกุลรัตน์

3

  วิทยาศาสตร์ 1

21101

1.5

นางสาววารีย์   บุญลือ

4

  สังคมศึกษา  1

21101

1.0

นางศรีสุนันท์   ประดิษฐ์

5

  พระพุทธศาสนา 1

21102

0.5

นางสาวอังคณา  ศุภโชคประเสริฐ

6

  ประวัติศาสตร์ไทย 1

21103

0.5

นางอรพินท์  สัญญะเขื่อน / น.ส.อังคณา  ศุภโชคประเสริฐ

7

  สุขศึกษา 1

21101

0.5

นายกำพล   นรชาญ

8

  พลศึกษา 1

21102

0.5

นายกำพล   นรชาญ

9

  ทัศนศิลป์  

21101

1.0

นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ

10

  เทคโนโลยีสารสนเทศ

21101

1.0

นางเนาวรัตน์  สุมน

11

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1

21101

1.5

นางสาวลลิตา  บุญเต็ม

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1

 

12

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

20201

1.0

นางสาววิภาพร    แสงสว่าง

13

  การสืบเสาะอย่างวิทยาศาสตร์

20201

1.5

น.ส.ศุภาวรรณ  ห่วงช้าง /น.ส.พรรณนิพา  แข็งแรง/น.ส.สุพัตรา  นมัสศิลา

14

  การออกแบบและเทคโนโลยี

20201

1.0

สิบโทประจักษ์  เกษมรักษ์

15

  หน้าที่พลเมือง 1

21201

0.5

นางสาวปภัสสร  สุทธปัญญากุล

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2

 

16

  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

20203

1.0

นางชัญญา   เพ็งมอ

17

  ภาษาต่างประเทศ

ครูต่างชาติ 1

18

  ภาษาญี่ปุ่น

นางสาวกานต์รพีณัชชาช์  ไชยปัญญา

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

19

  กิจกรรมแนะแนว

20 คาบ

20

  กิจกรรมชุมนุม

20 คาบ

21

  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

20 คาบ

22

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นอกตาราง

23

  กิจกรรมทางวิชาการ

นอกตาราง

 

 

รวม

16.0

 

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

รายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ช่วงชั้นที่  2  ชั้นปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 

ที่

รายวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ครูประจำรายวิชา

หมายเหตุ

รายวิชาพื้นฐาน

 

หากไม่พบไฟล์เอกสาร

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

กรุณาติดต่อครูประจำรายวิชา

1

  ภาษาไทย 3 (หลักการใช้ภาษาไทย 2)

22101

1.5

นายสุรัตน์  ตุ้มเงิน (2/1-2/2) นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์ (2/3-2/4)

2

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3

22101

1.5

นางศุภร  จันทนะชาติ

3

  วิทยาศาสตร์ 3

22101

1.5

นางสาวภูริชญา  อินทรพรรณ

4

  สังคมศึกษา  3

22101

1.0

นางอรพินท์  สัญญะเขื่อน/นายมนตรี  พิมพา

5

  พระพุทธศาสนา 3

22102

0.5

นางอรพินท์  สัญญะเขื่อน/นายมนตรี  พิมพา

6

  ประวัติศาสตร์ไทย 3

22103

0.5

นายธีรภัทร  คงกัลป์

7

  สุขศึกษา 3

22101

0.5

นายกำพล  นรชาญ

8

  พลศึกษา 3

22102

0.5

นายสัญญา  คำดี

9

  ดนตรี 2

22101

1.0

นางอรอนงค์   เอี่ยมมิ

10

  งานอาชีพ 2

22102

1.0

นางอวยพร  ปรีชานุกูล/นางสาวนิตยา  จุ้ยเตย/สิบโทประจักษ์  เกษมรักษ์

11

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3

22101

1.5

นางสาวรัชนี  สิงหะนาม

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1

12

  การเขียนเชิงวิชาการ

20201

1.0

นางสาวสายจิตรา  คงวิจิตร

13

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3

20203

1.0

นางสาววิภาพร  แสงสว่าง

14

  โครงงาน 1

20203

1.0

นางวไลภรณ์  อรรถศิริธิติวุฒิ

15

  หน้าที่พลเมือง 3

22201

0.5

นางเนาวรัตน์  สุมน/นางสาวนิตยา  จุ้ยเตย

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2

16

  ภาษาญี่ปุ่น1

20201

1.0

นางสาวกานต์รพีณัชชาช์  ไชยปัญญา

17

  ภาษาต่างประเทศ

ครูต่างชาติ 1

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

18

  กิจกรรมแนะแนว

20 คาบ

19

  กิจกรรมชุมนุม

20 คาบ

20

  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

20 คาบ

21

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นอกตาราง

22

  กิจกรรมทางวิชาการ

นอกตาราง

รวม

15.5

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

รายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ช่วงชั้นที่  2  ชั้นปีที่  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 

ที่

รายวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ครูประจำรายวิชา

หมายเหตุ

รายวิชาพื้นฐาน

 

หากไม่พบไฟล์เอกสาร

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

กรุณาติดต่อครูประจำรายวิชา

1

  ภาษาไทย 5 (หลักการใช้ภาษาไทย 3)

23101

1.5

นางศุภนันทา  บัวรัตนกาญจน์

2

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5

23101

1.5

นายนัดธะพงษ์   ยืนยั่ง

3

  วิทยาศาสตร์ 5

23101

1.5

นางสาวอุมาวดี  อุ่นอบ

4

  สังคมศึกษา  5

23101

1.0

นางศรีสุนันท์  ประดิษฐ์

5

  พระพุทธศาสนา 5

23102

0.5

นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์

6

  ประวัติศาสตร์ไทย 5

23103

0.5

นางสาวจีรพร  ทองเวียง

7

  สุขศึกษา 5

23101

0.5

นางสาวจริยา  วรรณทอง

8

  พลศึกษา 5

23102

0.5

นายสัญญา  คำดี

9

  นาฏศิลป์ 3

23101

1.0

นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา

10

  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

23101

1.0

นางสาวทวีพร  ผดุงสงฆ์

11

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5

23101

1.5

นางสาวปาลิน  เห่งพุ่ม

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1

12

  คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

20205

1.0

นางณิชต์ชกาญจน์  อุทุมสกุลรัตน์

13

  การสื่อสารและการนำเสนอ

20205

1.0

นางสาวนิมนตรา  ประสาทศิลป

14

  ภาษาอังกฤษรอบรู้

20202

0.5

นางสาวปาลิน  เห่งพุ่ม

15

  หน้าที่พลเมือง 5

23201

0.5

นางเนาวรัตน์  สุมน/นางสาวนิตยา  จุ้ยเตย

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2

16

  ภาษาต่างประเทศ

ครูต่างชาติ 2

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

17

  กิจกรรมแนะแนว

นางสาวพิมพ์ชนก   กลิ่นสุทโธ

18

  กิจกรรมชุมนุม

20 คาบ

19

  กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

20 คาบ

20

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นอกตาราง

21

  กิจกรรมทางวิชาการ

นอกตาราง

รวม

14.0

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

รายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1-4/6  ช่วงชั้นที่  3  ชั้นปีที่  4  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 

ที่

รายวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ครูประจำรายวิชา

หมายเหตุ

 

รายวิชาพื้นฐาน

 

หากไม่พบไฟล์เอกสาร

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

กรุณาติดต่อครูประจำรายวิชา

 

1

  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1  

30101

1.0

นางสาวจุรีพร  เริกกระโทก

 

2

  คณิตศาสตร์ 1

30101

1.5

นายศิริชัย  สงวนสิทธิอนันต์

 

3

  คณิตศาสตร์ 2  

30102

2.0

นางสุนันท์  แสดขุนทด

 

4

  ฟิสิกส์พื้นฐาน

30101

1.5

นายนิติ  ไชยวงศ์คต

 

5

  เคมีพื้นฐาน

30131

1.5

นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม

 

6

  พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

30161

1.5

นางสาวศุภลักษณ์  ห้วยหงส์ทอง

 

7

  การสืบเสาะและธรรมชาติทางวิทยาศาสตร์

30193

1.0

นางสาวภูริชญา  อินทรพรรณ  / น.ส.วารินาถ  โขพิมาย

 

8

  ศาสนศึกษาและหลักธรรมสำหรับชีวิต

30101

1.0

นายกชปณฏ  สุทธปัญญากุล

 

9

  สุขศึกษาและพลศึกษา  1

30101

0.5

นางสาวจริยา  วรรณทอง / นางนพวรรณ  จันตะคุ

 

10

  ทัศนศิลป์

30101

0.5

นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ

 

11

  วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

30101

1.0

นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส / น.ส.ปภัสสร  สุทธปัญญากุล

 

12

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4

30104

2.0

นางสาวพัชรกนกฉัตร  กระดานลาด (3 คาบ) / ครูต่างชาติ2 (2 คาบ)

 

13

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม  1

 

 

14

  ทักษะชีวิต

30201

0.25

นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี 

 

15

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2

 

 

16

  คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์

30209

1.0

ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ  รัมมะเอ็ด

 

17

  ภาษาต่างประเทศ

ครูต่างชาติ 2

 

18

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

 

19

  กิจกรรมแนะแนว

20 คาบ

 

20

  กิจกรรมชุมนุม

20 คาบ

 

21

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นอกตาราง

 

22

  กิจกรรมทางวิชาการ

นอกตาราง

 

รวม

16

 

 

* รายวิชา ทักษะชีวิต  ส30201 แบ่งลงทะเบียน 6 ภาคเรียน ๆ ละ 0.25  หน่วยกิต  ตัดสินผลการเรียนม. 6 ภาคเรียนที่ 2/2561

 

 

 

                                                                                                     แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

รายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1-5/4  ช่วงชั้นที่  3  ชั้นปีที่  5  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

ที่

รายวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ครูประจำรายวิชา

หมายเหตุ

รายวิชาพื้นฐาน

 

หากไม่พบไฟล์เอกสาร

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

กรุณาติดต่อครูประจำรายวิชา

1

  วรรณวินิจ

30103

1.0

นางสาวกัญญาภัค  ชมภูคำ

2

  ภูมิศาสตร์

30103

1.0

นางสาวชญาน์นันท์  ประเสริฐสังข์

3

  ประวัติศาสตร์ไทย 1

30108

0.5

นายเจษฎา   สังข์ประเสริฐ

4

  สุขศึกษาและพลศึกษา 3

30103

0.5

นางสาวจริยา  วรรณทอง / นางนพวรรณ  จันตะคุ

5

  ดนตรีปฏิบัติ

30101

0.5

นายสมยศ  น้อยไผ่ล้อม

6

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

30102

0.5

นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส / น.ส.ปภัสสร  สุทธปัญญากุล

7

  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6

30106

2.0

นางสาวอรพรรณ  เปาอินทร์ (3 คาบ) / ครูต่างชาติ 2 (1 คาบ)

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1

8

  ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส4

30201

1.5

นางสาวดาวเรือง  บุตรทรัพย์

9

  แคลคูลัสเบื้องต้น

30202

1.5

นายสุเทพ  ผานัด

10

  สมบัติกายภาพของสสารอุณหพลศาสตร์และคลื่นเสียง

30202

1.5

นางสาวศุภาวรรณ  ห่วงช้าง

11

  จลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี

30232

1.5

นายวุฒิกร  จันทร์มาก 

12

  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของพืช

30264

1.0

นางสาวสุณิสา  คงคาลัย

13

  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

30293

1.0

นายขุนทอง  คล้ายทอง / นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย

14

  โครงงานวิทยาศาสตร์

30294

0.5

นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย / นายขุนทอง  คล้ายทอง

15

  ทักษะชีวิต

30201

0.25

นางอวยพร  ปรีชานุกูล

16

  สนทนาภาษาจีน 1

30201

1.5

ครูจีน

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 2

17

  พื้นฐานทฤษฎีดนตรี

30205

0.5

นายสมยศ  น้อยไผ่ล้อม

18

  เรขาคณิตวิยุต

30219

1.0

นายสุเทพ  ผานัด

19

  ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 1

30201

1.5

นางสาวกานต์รพีณัชชาช์  ไชยปัญญา

20

  การเขียนร้อยกรอง

30208

1.0

นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง

21

  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 (AP)

30235

1.0

นางสุกัญญา  กล่อมเกลี้ยง

22

  แฮนด์บอล

30202

1.0

นางสาวจริยา  วรรณทอง

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

23

  กิจกรรมแนะแนว

20 คาบ

24

  กิจกรรมชุมนุม

20 คาบ

25

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นอกตาราง

26

  กิจกรรมทางวิชาการ

นอกตาราง

รวม

16.5/17.0/17.5

 

*รายวิชาทักษะชีวิต ส30201 แบ่งลงทะเบียน 6 ภาคเรียน ๆ ละ 0.25 นก.  ตัดสินผลการเรียนม. 6 ภาคเรียนที่ 2/2561

 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

รายวิชาที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1-6/6 ช่วงชั้นที่  3 ชั้นปีที่  6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

 

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  ปทุมธานี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

 

ที่

รายวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

ครูประจำรายวิชา

หมายเหตุ

รายวิชาพื้นฐาน

 

หากไม่พบไฟล์เอกสาร

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับย่อ

กรุณาติดต่อครูประจำรายวิชา

1

  หลักภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

30105

1.0

นางสาวสุนิตดา  กล่อมแสง

2

  วิทยาศาสตร์โลก 1

30191

0.5

ว่าที่รต.วัฒนะ  รัมมะเอ็ด

3

  หน้าที่พลเมือง

30102

1.0

นายธีรภัทร   คงกัลป์

4

  อารยธรรมโลก

30105

1.0

นายเจษฎา  สังข์ประเสริฐ

5

  ประวัติศาสตร์ไทย 3

30110

1.0

นางสาวจีรพร  ทองเวียง

6

  สุขศึกษาและพลศึกษา 5

30105

0.5

นายสัญญา  คำดี / นางนพวรรณ  จันตะคุ

7

  ทัศนศิลป์

30103

0.5

นายณรงค์ฤทธิ์  แมนสืบชาติ

รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่ม 1

8

  พีชคณิตเชิงเส้น 1

30205

2.0

นางสาวฉวีวรรณ  อรุณถาวร

9

  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและฟิสิกส์ยุคใหม่

30204

2.0

นายประยงค์  ปิยะนารถ

10

  ไฟฟ้าเคมีและเทอร์โมเคมี

30234

1.0

นางสุกัญญา  กล่อมเกลี้ยง

11

  ความหลากหลายทางชีวภาพ

30262

1.5

นางสาวทิชากร   สัตย์จริง

13

  ทักษะชีวิต

30201

0.25

นางสาวเพชรชรี  รักษาศรี

14

  ภาษาอังกฤษวิชาการ 2

30205

2.0

นางสาววรรณพร  สุวิเศษ (3 คาบ) / ครูต่างชาติ 1 (1 คาบ)

15

  หน้าที่พลเมือง 3

30215

0.5

นายมนตรี  พิมพา

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

16

  กิจกรรมแนะแนว

นางสาวพิมพ์ชนก   กลิ่นสุทโธ

17

  กิจกรรมชุมนุม

20 คาบ

18

  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

นอกตาราง

19

  กิจกรรมทางวิชาการ

นอกตาราง

รวม

15.5

 

*รายวิชาทักษะชีวิต ส30201 แบ่งลงทะเบียน 6 ภาคเรียน ๆ ละ 0.25 นก. ตัดสินผลการเรียนม.6 ภาคเรียนที่ 2/2561